Blog

Aktuāla informācija

Pamatprasības kautuves darbības uzsākšanai

Lai uzsāktu kautuves darbību, ir jāievēro visas prasības, kas noteiktas higiēnas regulās. Pamata prasības noteiktas R 852/2004 un prasības tieši kautuvēm noteiktas R 853/2004 III pielikuma II nodaļā.

1. Pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem ir jānodrošina, ka to kautuvju uzbūve, telpu izvietojums un iekārtas, kurās kauj mājas nagaiņus, atbilst šādām prasībām.

a) Kautuvēs ir jābūt piemērotām un higiēnas prasībām atbilstošām pirmskaušanas novietnēm vai, ja klimats ir piemērots, pagaidu uzturēšanās aplokiem, ko var viegli iztīrīt un dezinficēt. Minētajām novietnēm ir jābūt aprīkotām ar iekārtām dzīvnieku dzirdināšanai un, vajadzības gadījumā, ēdināšanai. Notekūdeņu novadīšanas sistēma nedrīkst radīt draudus pārtikas drošībai;

b) kautuvēs jābūt atsevišķiem, slēdzamiem nodalījumiem vai, ja klimats ir piemērots, aplokiem, kuri paredzēti slimiem vai iespējami slimiem dzīvniekiem un kuros ir atsevišķa drenāža, un tie izvietoti tā, lai novērstu citu dzīvnieku inficēšanu, Pārtikas un Veterinārais dienests (turpmāk – PVD) var piešķirt atvieglojumu, ja uzskata, ka šādas nodalīšanas iespējas nav vajadzīgas;

c) pirmskaušanas novietņu izmēram ir jābūt tādam, lai nodrošinātu dzīvnieku labturības normu ievērošanu. Novietņu izvietojumam ir jābūt piemērotam pirmskaušanas pārbaužu veikšanai, tostarp dzīvnieku vai dzīvnieku grupu identifikācijai.

2. Lai novērstu gaļas piesārņošanu, kautuvē:

a) ir jābūt pietiekamam skaitam telpu atbilstīgi kautuvē veicamajām darbībām;

Regula 853/2004 ir elastīga un attiecībā uz telpām, uzņēmumam ir tiesības pašam izdarīt izvēli, nodalot noteiktas ar kaušanu un kautķermeņu apstrādi saistītas darbības laikā vai telpā:

  • apdullināšana un asiņu notecināšanu;
  • cūkām – plaucēšanu, atspalvošanu, nokasīšanu un svilināšanu;
  • iekšējo orgānu izņemšanu un turpmāku apstrādi;
  • tīru zarnu un spurekļu apstrādi;
  • citu subproduktu sagatavošanu un tīrīšanu, jo īpaši nodīrātu galvu apstrādi, ja to neveic kaušanas līnijā;
  • subproduktu iepakošanu;
  • gaļas nosūtīšanu;

b) ir jābūt atsevišķai telpai kuņģu un zarnu iztukšošanai un tīrīšanai, PVD atsevišķos gadījumos var ļaut konkrētā kautuvē nodalīt minēto darbību laiku;

c) ir iekārtots tā, ka ir novērsta gaļas saskaršanās ar grīdu, sienām un palīgierīcēm, un

d) kautuves līnijas (ja tādas izmanto) ir veidotas tā, lai kaušanas procesā notiktu pastāvīga virzība uz priekšu un lai novērstu piesārņojuma izplatību dažādās kaušanas līnijas daļās. Ja tajās pašās telpās darbina vairāk nekā vienu kaušanas līniju, šīm līnijām jābūt atbilstošā veidā nodalītām, lai novērstu piesārņojuma izplatību no vienas līnijas citā.

3. Kautuvēs ir jābūt ierīcēm instrumentu dezinficēšanai ar karstu ūdeni, ko piegādā ne mazāk kā 82 °C temperatūrā, vai citai sistēmai ar līdzvērtīgu iedarbību.

4. Iekārtām roku mazgāšanai, ko izmanto personāls, kurš nodarbojas ar neiesaiņotas gaļas apstrādi, ir jābūt ar tādiem krāniem, lai novērstu piesārņojuma izplatīšanos.

5. Kautuvē ir jābūt slēdzamām vietām vai tilpnēm tādas gaļas glabāšanai atdzesētā stāvoklī, kuras tālāka apstrāde ir apturēta, un atsevišķām slēdzamām vietām vai tilpnēm tādas gaļas uzglabāšanai, kas atzīta par nederīgu lietošanai pārtikā.

6. Kautuvē ir jābūt atsevišķai vietai, kur ir atbilstošas iespējas dzīvnieku pārvadāšanai izmantoto transportlīdzekļu tīrīšanai, mazgāšanai un dezinfekcijai. Tomēr šāda vieta un iespējas kautuvē nav vajadzīgas, ja PVD tam piekrīt un tuvumā ir šādiem mērķiem oficiāli apstiprinātas vietas un iespējas.

7. Kautuvē ir jābūt slēdzamām, nodalītām vietām, kas paredzētas slimu un iespējami slimu dzīvnieku kaušanai. Tas nav svarīgi, ja šādu kaušanu veic citos uzņēmumos, ko šim nolūkam pilnvarojusi PVD, vai parastā kaušanas laika posma beigās.

8. Ja kūtsmēslus vai gremošanas trakta saturu glabā kautuvē, šim nolūkam ir jābūt paredzētai īpašai zonai vai vietai.

9. Kautuvē ir jābūt atbilstoši aprīkotai slēdzamai vietai vai vajadzības gadījumā telpai, ko izmanto tikai PVD.

Kautuves turētājs slēdz līgumu ar PVD par veterinārās ekspertīzes veikšanu un veterināro uzraudzību, kā arī nodrošina veterinārās ekspertīzes veikšanai nepieciešamos darba apstākļus.

Visām nokautajām cūkām jāveic izmeklējumi uz trihinelozi akreditētā laboratorijā. Līdz 2013.gada 31.decembrim izmeklējumus var veikt laboratorijā, kas vēl nav akreditēta, bet ir uzsākusi akreditācijas procesu.

Zemkopības ministrija aicina neskaidru jautājumu gadījumos vērsties Zemkopības ministrijas Veterinārajā un pārtikas departamentā.

Kaušanas iekārtas un līnijas 

X